מאמרים נוספים
מיין לפי: א"ב נושא

פרטי
עוד

דו-גלגלי
עוד

ירוק
עוד

מסחרי וחקלאי
עוד

אדרנלין
עוד

קמש לעסקים
עוד

חיפוש כתבה

תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר הרכב והתחבורה קמש (www.kamash.co.il).

| 10/5/10

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר קמש www.kamash.co.il ("האתר") השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש.

1.2. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין חברת דפי זהב בע"מ ("החברה"), המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("משתמש").
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד.

1.3. באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים, לוחות ומידע על נותני שירותים בתחום הרכב ("התכנים"). בכפוף לתנאי השימוש תוכלו לגלוש בלוחות, לפרסם מודעות בפורום וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים ("השירותים").

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהלוחות מציעים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

2. הרשמה לאתר

2.1. חלק מהפעילויות והשירותים באתר טעונים הרשמה, לדוגמה לשם פרסום מודעות בלוחות, לשם מתן חוות-דעת או לשם פרסום הודעות בפורום. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים ("נתונים"). משתמש אשר ביצע את תהליך ההרשמה יקרא "משתמש רשום".
חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה- כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו באופן מפורש.

2.2. הנתונים שימסרו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני), לרבות דברי פרסומת של מפרסמים שונים.

2.3. משתמש רשום יהא רשאי לפנות לחברה בכתב בכל עת ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע, אולם חשוב לזכור כי לאחר הסרת הנתונים לא תוכלו לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים הטעונים הרשמה.

2.4. בעת ההרשמה יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה ("פרטי התחברות"). אין לעשות שימוש בפרטי התחברות של משתמש אחר בכוונה להתחזות אליו. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לא לאשר שם משתמש אשר, לדעתה, אינו הולם או פוגע או מכל סיבה אחרת וללא נימוק.

3. שימוש ופרסום בלוחות באתר ("הלוחות")

כל משתמש רשום רשאי לפרסם וכל גולש רשאי להשתמש בלוחות המפורסמים באתר, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

3.1. אין להתחזות לאחר ו/או להשתמש בכרטיס אשראי או במרכיב ממרכיביו במטרה להונות.

3.2. אין להעלות ללוחות תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת ו/או שיש בהם פגיעה בזכויות צד ג' או הפרה של זכויות. מבלי לפגוע בכלליות האמור, אין להעלות למערכת תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו, תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של הלוחות ו/או של צד שלישי; כל תוכן העלול להוות הטעייה.
כמו כן, אין להוסיף למודעות בלוחות השונות קישורים לאתרים אחרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום ו/או למחוק מודעות ללא הודעה.

3.3. השימוש בלוחות מוגבל לצפייה במודעות ופניה למפרסמי המודעות בשל עניין של הפונה בנכס/ שירות/ מוצר שפורסם ו/או לפרסום מודעה בנוגע לנכס/ שירות/ מוצר שהמשתמש מבקש למכור. אין להשתמש בלוחות למטרה אחרת מן המטרות הנ"ל.
כל שימוש שייעשה בלוחות למטרה שאינה אחת ממטרות אלו, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין בנוגע לנכס/ שירות/ מוצר שפרסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי השימוש והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע בגינו פיצוי כדין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל מודעה שהועלתה ללוחות, על פי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו הולם, אינו ראוי ושאינו עומד בסטנדרטים של הלוחות.
החברה שומרת לעצמה את זכות ההחלטה הסופית לגבי פרסום או פסילה של החומר ו/או חלק מהחומר המועבר אליה על ידי המשתמשים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את המודעות ולהתאימן לרוח המודעות המפורסמות בלוחות.
במידה שמשתמש עשה שימוש המנוגד לאמור בתנאי השימוש ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה בשימוש בלוחות ו/ואו באופן המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית, תהיה החברה רשאית להגביל ו/או לחסום ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, לרבות הסרת פרסום אשר פורסם על-ידי המשתמש וזאת ללא צורך בכל הודעה מוקדמת ו/או בהחזרת התשלום עבור פרסום המודעה למפרסם.
אין בחסימה ו/או הגבלה כאמור כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש של אתר הלוחות החברה.

4. פורומים באתר ("פורום")

4.1. הפורום מאפשר למשתמשים להחליף מידע, תכנים ורשמים. פרסום הודעות בפורום פתוח לשימושם של משתמשים רשומים בלבד, הצפייה בהודעות המפורסמות בפורום פתוחה לצפייה לכלל המשתמשים.

4.2. החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לפורום. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורום והחברה לא תהיה אחראית בעניין.

4.3. החברה רשאית לסגור את הפרום, וכן ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים שבו, ללא הודעה מוקדמת.

4.4. אין לפרסום בפורום תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת. מבלי לפגוע בכלליות האמור, אין להעלות לפורום תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו, תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של הלוחות ו/או של צד שלישי; כל תוכן העלול להוות הטעייה.

4.5. חשוב לדעת כי ייתכן שהתכנים שמשתמשים מפרסמים בפורום אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לכם אם תפעלו על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורום.

4.6. תכנים שיפורסמו בפורום יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בפורום, או לכל תוצאה שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל.

4.7. החברה רשאית לסרב לפרסם או להסיר מפרסום כל הודעה אשר, לדעתה, עלולה לפגוע המשתמשים האחרים ו/או ברגשות הציבור ו/או בנותן שירות כלשהו ו/או בכל אדם ו/או גוף משפטי אשר עלול להיפגע בכל דרך מן ההודעה.

5. הגבלת אחריות

5.1. השימוש באתר, לרבות הקבלה והשימוש בשירותים וההשתתפות בפורומים ובכל פעילות אחרת באתר הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ניתן כמות שהוא(As is) , ולא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר השימוש באתר.

5.2. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל בעל המקצוע. התכנים והשירותים הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

5.3. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן , למידע ולהודעות ולתגובות שיפורסמו במסגרת הפורומים השונים.

5.4. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או עלולים לפגוע במשתמשים האחרים באתר ו/או באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

5.5. במטרה למנוע פגיעה באחרים, החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר לפני ו/או לאחר פרסומם, וכן לעשות כל פעולה על מנת להסיר ו/או להגביל ו/או לצמצם כל תוכן שיש בו ו/או שעשוי לפגוע באחרים. חל איסור על המשתמשים באתר לפרסם תכנים כגון התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש המפרסם; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום.

5.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות החברה לפקח ו/או לשלוט על המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים המועלים על ידי המשתמשים באתר או אשר ניתן להשיגם באמצעות האתר. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלה, לתוכנם ונכונותם.

5.7. בכל מקרה, לא יהיה בפעולותיה של החברה, לרבות בדיקת התכנים והמידע המועלים לאתר וביצוע כל פעולה לשם הסרה ו/או הגבלה ו/או צמצום התכנים והמידע כאמור כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט החברה, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של המשתמשים באתר ובזכויותיה. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמשים ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים אלו לאתר.

5.8. חלק מהשירותים שהחברה נותנת מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים. החברה אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם בין במישרין ובין בעקיפין. הצבת המודעות, הקישורים לאתרי תוכן אחרים והמידע המסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. בפרסום באתר החברה אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או השירותים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר מפנה אליהם, והסתמכות המשתמשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר או באתרים אליהם קיים קישור נעשה על אחריות המשתמשים בלבד. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור נגד החברה ו/או מי מטעמה.

5.9. החברה אינה מתחייבת כי למודעות שיפורסמו בלוחות תהיה היענות ולא תישא באחריות לכל תוצאה הנובעת מהפרסום. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי מפרסמי מודעות בלוחות.

5.10. החברה אינה ולא תהיה צד לעסקה שתעשה בעקבות מודעות בלוחות ו/או מידע פרסומי או אחר המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר אחר. כמו כן, החברה אינה גורם מתווך בעסקאות כאמור. כל תנאי העסקה יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם והחברה לא תישא בכל אחריות לשירותים ו/או מוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות בלוחות ו/או שירכשו באמצעותן. כל הפרטים והמידע המפורסמים בלוחות הינם באחריותם הבלעדית והמלאה של מפרסמי המודעות.החברה לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה כאמור.

5.11. החברה לא תישא באחריות ו/או תהיה ערבה לטעויות ו/או שגיאות במידע ו/או תכנים המוצגים באתר, לרבות בלוחות, וכן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידה במידע ו/או בתכנים כאמור. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות אותו מעניקה החברה.

5.12. ללוחות החברה מגיע מידע ממקורות שונים ורבים. אין לחברה שליטה על מקורות אלה. המידע כולו הנכלל בתכנים המופיעים בלוחות החברה מוצג כלשונו, ללא אחריות כלשהי מצידה של החברה. החברה אינה אחראית לדיוקם ו/או תקפותם ו/או אמיתותם של התכנים המופיעים בלוחות. הסתמכות של המשתמש על מידע ו/או תכנים ו/או פרסום המוצג בלוחות החברה, נעשה על אחריותו הבלעדית ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה של אי דיוקים באשר לפרסומים השונים המופיעים בלוחות, יש להודיע לחברה, כדי שזו תוכל לבדוק את הנושא עם המפרסם, ובמידת הצורך, לעדכן את הלוחות.

5.13. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין

5.14. החברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הנוגע לאתר ו/או לשירותים, ביטולם, הגבלתם או הפסקתם. למניעת ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים על ידי החברה תלויה, בין היתר בצדדים שלישיים והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן /או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או כל יישומים אחרים של המשתמש. החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לדיוק ואמינות הנתונים המסופקים על ידי מפרסמי המודעות, לרבות על ידי צדדים שלישיים. החברה אינה מתחייבת כי השירות הניתן בלוחות לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשבי החברה .

6. קניין רוחני

6.1. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בלוחות האתר. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של החברה נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של הלוחות, מבנה הלוחות, מרכיבי הלוחות, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו, שם האתר, שם המתחם של האתר, עיצוב האתר, הרעיון העומד בבסיס האתר וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

6.2. במידה שמדובר בתכנים ויזואליים, לרבות תמונות, סרטונים או גרפיקה ("התכנים הויזואליים")- המשתמש מסכים בעצם השימוש באתר להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, בתכנים הויזואליים כאמור, לרבות כל תמונה, סרטון או גרפיקה בה יעשה שימוש במסגרת האתר. המשתמש לא יהא זכאי לכל תמורה בגין התכנים הויזואליים ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום עבור שימוש בתכנים הויזואליים כאמור. כמו כן, כל משתמש מצהיר כי אין בתכנים הויזואליים משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, כל מי המופיעים בתכנים הויזואליים נתנו את הסכמתם באופן מודע לפרסום התכנים הויזואליים ולשימושים שניתן לעשות בהם במסגרת האתר.

6.3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים, השירותים והלוחות בלא לקבל את הסכמתה, מראש ובכתב, של החברה.

6.4. המשתמשים בלוחות מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם ללוחות אינם מפרים כל דין ואינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר. כמו כן, המשתמשים מצהירים כי אין בהעלאת התכנים לאתר ו/או ללוחות משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

7. אבטחת מידע ופרטיות

7.1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").

7.2. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים באופן אישי. כמו כן רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת מסר קצר (SMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

7.3. החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר, בלוחות ובפורום באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר, בלוחות או בפורום.

8. שונות

8.1. פרסום באתר ו/או בלוחות ו/או בפורום על-ידי משתמש אשר מהווה גוף עסקי (לרבות סוכנויות תיווך, אנשי מקצוע וכן כל גולש שאינו לקוח פרטי) הינו בתשלום בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי הפרסום מעת לעת, לפי שיקול דעתה. מודעות באתר ו/או בלוחות ו/או בפורום אשר תפורסמנה לא בתשלום, בין במתכוון ובין בשוגג, תוסרנה מהאתר ללא מתן התראה למפרסם.

8.2. בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש באתר, המשתמשים באתר מתחייבים כי לא יעשו אחד או יותר מהדברים הבאים:

8.2.1. יתחזו לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או ימסרו תיאור מסולף או הצגה כוזבת של מוצר ו/או שירות ו/או קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על גולש או על גוף כלשהו.

8.2.2. יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

8.2.3. יאספו או יאגרו מידע על המשתמשים באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיצו דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים באתר.

8.2.4. יציבו את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.

8.2.5. יפריעו או יקטעו את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).

8.3. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף בקבוצת דפי זהב. לצורך סעיף זה למונח "קבוצת דפי זהב" תהא המשמעות: דפי זהב בע"מ ו/או גי'. פי. אמ מדריכים מסווגים (ניהול ושיווק) בע"מ ו/או זאפ מחשוב בע"מ ו/או כל חברה השולטת במי מהן ו/או כל חברה המצויה בשליטת מי מהן, כפי שיהיו מעת לעת.

8.4. השימוש באתר וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

| 10/5/10